Tuesday, April 28, 2009

గెలుతు

“గెలుతు షాభ”
(తెలుగు భాష) “రీము మేయి సేచునుత్తారు?” (మీరు యేమి చేస్తున్నారు?) “నయ్యం నిత్తారా?” (అన్నం తిన్నారా?) “పేరు లకుమ్మాదు!” (రేపు కలుద్దాము) “కిం యా మేటియి గంతసులు?” (ఇంకా యేమిటి సంగతులు?)

No comments: